Меню

182 | 2017-07-01

Квітень (06.04.2017 №155)

Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни фото"

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.04.2017р. м. Рогатин № 155

 

Про затвердження Положення про

загальний відділ апарату районної

державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999 року № 586, Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового Положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»:

 1. Затвердити Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації (додається).
 2. Загальному відділу апарату районної державної адміністрації в своїй діяльності дотримуватись вимог даного Положення та чинного законодавства.
 3. Начальнику відділу організаційно-інформаційної роботи апарату райдержадміністрації на протязі п’яти робочих днів з дня прийняття даного розпорядження опублікувати дане розпорядження на веб-сайті райдержадміністрації.
 4. Визнати такими що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 13 квітня 2016 року № 147 «Про затвердження Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації» та від 12 січня 2017 року № 12 « Про внесення змін в Положення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації»
 5. Дане розпорядження набирає чинності з дня його прийняття.
 6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації.

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                                           Степан Демчишин


ЗАТВЕРДЖЕНО:

розпорядження голови районної

державної адміністрації

06.04.2017року № 155

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про загальний відділ апарату районної державної адміністрації

1. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється та ліквідовується головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах Рогатинського району забезпечує виконання покладених на цей відділ завдань.

2. Відділ підпорядкований голові райдержадміністрації, йому підзвітний та підконтрольний, а також підпорядковується керівникові апарату райдержадміністрації.

Координацію заходів щодо забезпечення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голови обласної державної адміністрації та методичне керівництво діяльністю відділу здійснює управління документообігу та контролю апарату облдержадміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також положенням про відділ, Регламентом райдержадміністрації, Положенням про апарат райдержадміністрації та іншим чинним законодавством.

4. Основним завданням відділу є:

4.1. Діловодство:

 • забезпечення чіткої організації діловодства в райдержадміністрації, контролю за строками проходження службових документів відповідно до вимог чинного законодавства;
 • підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

4.2. Контроль:

 • здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації та апарату, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень місцевих держадміністрацій та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі - територіальні органи центральних органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови місцевої держадміністрації (далі - документи) та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;
 • інформування голови райдержадміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад структурними підрозділами райдержадміністрації та апарату, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

4.3. Робота із зверненнями громадян:

 • розгляд в установленному законодавством порядку звернень громадян, інформування керівництва райдержадміністрації про кількість і характер звернень громадян та стан їх розгляду;

5. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

5.1. Діловодство:

 • розробляє Інструкцію з діловодства в райдержадміністрації та номенклатуру справ райдержадміністрації;
 • здійснює та забезпечує ведення діловодства в апараті райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства в райдержадміністрації;
 • здійснює реєстрацію та веде облік документів;
 • організовує документообіг, формування справ, їх зберігання та підготовку до передачі до архівного відділу;
 • забезпечує впровадження та контролює дотримання структурними підрозділами райдержадміністрації вимог інструкцій , регламентів та національних стандартів з питань діловодства;
 • вживає заходів до зменшення обсягу службового листування в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації;
 • проводить перевірку стану діловодства в структурних підрозділах райдержадміністрації;
 • бере участь у впровадженні та використанні інформаційно-телекомунікаційної системи діловодства в райдержадміністрації;
 • розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 • бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими органами виконавчої влади;
 • здійснює друкування розпоряджень голови райдержадміністрації, своєчасне доведення їх до відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, виконкомів місцевих рад, підприємств, установ та організацій, виконавців та громадян, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та у необхідних випадках видає копії прийнятих розпоряджень; здійснює оформлення, облік і зберігання протягом встановленого чинним законодавством строку розпоряджень голови райдержадміністрації та рішень колегії, формує протоколи та забезпечує здачу їх у архівний відділ;
 • забезпечує дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу;
 • проводить аналіз інформації про документообіг, необхідної для прийняття відповідних рішень чи розпоряджень;
 • організовує збереження документаційного фонду райдержадміністрації та користування ним;
 • ініціює та бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів райдержадміністрації з питань діловодства;
 • засвідчує гербовою печаткою документи, підписані головою райдержадміністрації, першим заступником голови райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації;
 • бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;
 • забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • веде облік, зберігання, та використання документів з грифом «Для службового користування» відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих йому законом повноважень органів виконавчої влади;
 • здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні в апараті райдержадміністрації та структурних підрозділах райдержадміністрації, складання та подання на розгляд експертної комісії апарату райдержадміністрації проектів описів справ та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду;
 • веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, контроль за якими покладено на відділ;
 • здійснює передбачені законом галузеві повноваження;
 • здійснює інші передбачені чинним законодавством повноваження, а також може виконувати інші завдання і функції, покладені на відділ головою райдержадміністрації чи керівником апарату райдержадміністрації.

5.2. Контроль:

 • організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації;
 • здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів в райдержадміністрації;
 • забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів райдержадміністрації та апарату райдержадміністрацій, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;
 • готує і завчасно та систематично надає структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щотижневі письмові нагадування-попередження про закінчення строків виконання документів;
 • готує інформаційно-аналітичні матеріали для голови, його заступників та керівника апарату райдержадміністрації щодо виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад;
 • розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни в райдержадміністрації;
 • проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад та своєчасно інформує голову райдержадміністрації, його заступників, відповідно до розподілу обов'язків, керівника апарату райдержадміністрації про неможливість їх додержання;
 • перевіряє стан виконання документів у структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях району;
 • вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії райдержадміністрації питань про стан виконання документів в структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування.

5.3. Робота із зверненнями громадян:

 • забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • перевіряє стан організації роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях району;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • здійснює реєстрацію і облік письмових звернень громадян, які надійшли в райдержадміністрацію і надсилає за належністю звернення громадян у яких порушені питання які не належать до компетенції райдержадміністрації;
 • здійснює організацію проведення особистого, виїзного прийомів громадян та телефонного зв’язку з населенням, веде їх облік та контроль за їх виконанням;
 • здійснює контроль за додержанням термінів розгляду звернень громадян;
 • проводить перевірки додержання законодавства про звернення громадян;
 • надає методичну та практичну допомоги з питань роботи із зверненнями громадян, координація роботи із зверненнями громадян у виконавчих органах міської, селищної, сільських рад, підприємствах, установах і організаціях, розташованих на території району;
 • проводить аналіз діяльності з питань розгляду звернень громадян, складання статистичної звітності та інформаційно-аналітичних довідок;
 • проводить моніторинг діяльності та удосконалення роботи із зверненнями громадян;
 • проводить реєстрацію та ведення баз даних громадян, які зверталися в райдержадміністрацію згідно діючого законодавства;
 • інформує громадськість району через засоби масової інформації та веб-сторінку райдержадміністрації з питань розгляду звернень громадян;
 • організовує надання інформації за запитами громадян відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», крім інформації з обмеженим доступом; надає консультації запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію та розглядає їх в установленому законодавством порядку;
 • не допускає розголошення у будь-який спосіб інформації та персональних даних, які стали відомі з зв»язку з виконанням посадових обов»язків».

6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені цим Положенням та чинним законодавством, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу в установленому законодавством порядку.

Інформацію про призначення і звільнення з посади начальника відділу подається в управління документообігу та контролю апарату облдержадміністрації.

На посаду начальника загального відділу апарату райдержадміністрації призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з досвідом роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В», або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

9. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) розробляє проект Положення про відділ та подає на його затвердження голові райдержадміністрації;

3) розподіляє обов’язки між працівниками відділу;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

11) здійснює добір кадрів;

12) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

13) подає голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо:

 • призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

14) забезпечує дотримання працівниками відділу Правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

15) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини