Меню

135 | 2017-07-01

Квітень (11.04.2017 №167)

Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни фото"

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.04.2017р. м. Рогатин № 167

 

Про проведення експертизи

цінності документів в апараті

райдержадміністрації

Відповідно до статті 39 пункту 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999 року № 586, постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», наказу Держкомархіву України від 16 березня 2001 року № 16 «Про затвердження Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, зареєстрованого в Мін'юсті України 08 травня 2001 року за № 407/5598, постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів», наказу Держкомархіву України від 17 грудня 2007 року № 183 «Про затвердження Типового Положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації», зареєстрованого в Мін'юсті України 11 січня 2008 року за № 13/14704, розпорядження голови райдержадміністрації від 26 травня 2015 року № 145 «Про функціональні повноваження голови, першого заступника, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації» для організації і проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі діяльності апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації:

 1. Утворити експертну комісію апарату райдержадміністрації і затвердити її склад згідно з додатком.
 2. Затвердити Положення про експертну комісію апарату райдержадміністрації (додається).
 3. Експертній комісії апарату райдержадміністрації в своїй діяльності дотримуватися вимог Положення про експертну комісію апарату райдержадміністрації, Інструкції з діловодства в апараті райдержадміністрації та іншого чинного законодавства.
 4. Визнати таким що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 25 квітня 2012 року № 174 «Про проведення експертизи цінності документів в апараті райдержадміністрації».
 5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання даного розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - загальний відділ апарату райдержадміністрації.
 6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації.

 

Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                                                            Степан Демчишин


Д О Д А Т О К

до розпорядження голови районної

державної адміністрації

«11».04.2017 року № 167

 

СКЛАД

експертної комісії апарату райдержадміністрації

Голова експертної комісії:

Керівник апарату райдержадміністрації

Секретар експертної комісії:

Головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації

Члени експертної комісії:

- Начальник загального відділу апарату райдержадміністрації;

- Начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації;

- Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

- Начальник відділу організаційно-інформаційної роботи апарату райдержадміністрації;

- Завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

- Начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації;

- Державний реєстратор райдержадміністрації;

- Завідувач сектору молоді та спорту райдержадміністрації;

- Начальник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації;

- Начальник відділу з питань цивільного захисту, житлово-комунального господарства, будівництва та екології райдержадміністрації;

- Начальник архівного відділу райдержадміністрації;

- Керівник центру, адміністратор центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації;

- Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації;

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                                           Олег Стружанський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

розпорядженням голови районної

державної адміністрації

11.04.2017 року № 167

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертну комісію апарату райдержадміністрації

 1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року N 1004 розпорядженням голови райдержадміністрації утворюється експертна комісія апарату райдержадміністрації (далі - ЕК) для організації і проведення попередньої експертизи; цінності документів, що утворилися в процесі її діяльності, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд ЕК архівного відділу райдержадміністрації, у зоні комплектування якої вона перебуває.
 2. ЕК є постійно діючим дорадчим органом. Протоколи ЕК затверджуються головою райдержадміністрації, після чого вони стають обов'язковими для виконання структурними підрозділами райдержадміністрації.
 3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, наказами Державного комітету архівів України (далі - Держкомархів), даним Положенням та іншим чинним законодавством.
 4. До складу ЕК, який затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації входять всі керівники структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, а також керівник архівного відділу райдержадміністрації, сектор молоді та спорту райдержадміністрації, відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації, відділ з питань цивільного захисту, житлово-комунального господарства, будівництва та екології, державний реєстратор райдержадміністрації та керівник центру, адміністратор центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

Головою ЕК призначається керівник апарату райдержадміністрації а секретарем - особа, відповідальна за архів в апараті райдержадміністрації.

 1. Секретар ЕК за рішенням голови комісії забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів райдержадміністрації та окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.
 2. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує голова комісії..
 3. Завданням ЕК є організація та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві структурних підрозділів райдержадміністрації.
 4. ЕК приймає рішення про схвалення та подання до архівного відділу райдержадміністрації таких документів:
 • описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (далі - НАФ);
 • описи справ з особового складу;
 • номенклатури справ;
 • інструкції з діловодства;
 • Положення про структурні підрозділи та ЕК;
 • анотовані переліки унікальних документів НАФ;
 • акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ:
 • акти про вилучення документів з НАФ;
 • інші документи відповідно до вимог чинного законодавства.
 1. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:
 • контролювати дотримання структурними підрозділами райдержадміністрації, окремими працівниками, відповідальними за організацію документів у діловодстві, архівних вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;
 • вимагати від структурних підрозділів райдержадміністрації розшуку відсутніх документів, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з особового складу, та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;
 • одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації відомості та пропозиції, необхідні для визначення експертизи цінності документів та строків їх зберігання;
 • заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів райдержадміністрації про хід підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;
 • запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців структурних підрозділів райдержадміністрації, а в разі необхідності працівників архівного відділу райдержадміністрації,
 •  інформувати керівництво райдержадміністрації з питань, що входять до компетенції ЕК.

10. Засідання ЕК проводяться не рідше ніж один раз на рік і вважаються правоможними, якщо на них присутні не менш як дві третини складу членів комісії.

11. Рішення ЕК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляються протоколом, який підписується головою і секретарем комісії, та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК головою райдержадміністрації.

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини