Меню

151 | 2017-06-28

Лютий (27.02.2017 №102)

Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни фото"

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.02.2017 м. Рогатин № 102

Про затвердження Положення

про відділ містобудування та архітектури

районної державної адміністрації

Відповідно до статті 5, пункту 3 статті 39, статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999 року № 586, Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації", Методичних рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації, Затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 26 листопада 2012 року № 587, розпорядження голови райдержадміністрації №69-к 07 липня 2014 р. «Про структуру районної державної адміністрації »:

 1. Затвердити Положення про відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації (додається).
 2. Відділу містобудування та архітектури районної державної адміністрації в своїй діяльності дотримуватись вимог даного Положення та чинного законодавства.
 3. Організаційно-інформаційному відділу апарату райдержадміністрації спільно з відділом містобудування та архітектури районної державної адміністрації опублікувати це розпорядження на веб-сайті райдержадміністрації.
 4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 04 вересня 2014р. № 211 «Про затвердження Положення про відділ містобудування та архітектури Рогатинської районної державної адміністрації».
 5. Дане розпорядження набирає чинності з дня його прийняття.
 6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник

голови райдержадміністрації                                                                            Степан Демчишин


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням першого

заступники голови районної

державної адміністрації

від «27» 02 2017р. № 102

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування та архітектури
Рогатинської районної державної адміністрації


1. Загальні положення

1). Найменування: відділ містобудування та архітектури Рогатинської райдержадміністрації

2). Відділ містобудування та архітектури Рогатинської райдержадміністрації (далі - Відділ) є окремим самостійним структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним голові цієї адміністрації, управлінню містобудування та архітектури обласної держадміністрації.

3). Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, наказами начальників управління містобудування та архітектури обласної держадміністрації, а також положенням про відділ. 

2. Основними завданнями відділу у сфері містобудування та архітектури є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

2) аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

3) координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району;

4) забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації;

3. У сфері містобудування та архітектури відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 1) бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає районній держадміністрації пропозиції з цих питань;

2) бере участь у підготовці рішень щодо планування територій на регіональному рівні;

3) готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до районної держадміністрації;

4) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

5) розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає висновки з цих питань;

6) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

7) забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

8) бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб на території району;

9) здійснює моніториг реалізації схеми планування території району, стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

10) вносить пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

11) готує пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

12) координує діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

13) надає містобудівні умов та обмежень та будівельні паспорти для забудови земельних ділянок;

14) надає пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району, та видає паспорта прив'язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

15) забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району, сприяє створенню та оновленню картографічної основи території, забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

16) виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

4. Відділ має право:

 • скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;
 • залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 • одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

5. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

 6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням із заступником голови та з начальником управління містобудування та архітектури обласної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу в установленому законодавством порядку.

Начальник відділу за посадою є головним архітектором району а також головою архітектурно-містобудівної ради.

7. Начальник відділу:

 •  здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою районної держадміністрації за виконання покладених на відділ завдань;
 •  затверджує положення про структурні підрозділи відділу, розподіляє обов'язки між заступниками завідувача відділу, керівниками структурних підрозділів відділу та визначає ступінь їх відповідальності;
 •  у межах закону може здійснювати творчу діяльність, пов'язану з проектуванням об'єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території його адміністративної діяльності;
 •  розпоряджається коштами в межах асигнувань, передбачених у районному бюджеті на розвиток містобудування та архітектури;
 •  видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
 • має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції.

 8. Накази начальник відділу, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Мінрегіонбуду, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації, начальником управління містобудування та архітектури, обласної держадміністрації.

 9. Для розгляду містобудівних, архітектурних рішень об'єктів архітектури (в разі необхідності) при відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада як дорадчий орган, що діє на громадських засадах.

 Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого Мінрегіонбудом.

 Склад ради та положення про неї затверджується головою районної держадміністрації за поданням начальника відділу.

 10. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету та господарського рахунку.

 Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених асигнувань визначає голова районної держадміністрації.

 11. Відділ утворюється без створення юридичної особи публічного права і має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Начальник відділу

містобудування та архітектури

райдержадміністрації                                                                                                 Р. Гривнак

 

 

 

 

 

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини