Меню

133 | 2017-06-28

Лютий (28.02.2017 №104)

Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни фото"

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  28.02.2017 р. м. Рогатин № 104

Про затвердження Положення про

юридичний відділ апарату районної

державної адміністрації

Відповідно до ст.ст. 39 п. 4 -1,41, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999 року № 586, постанов Кабінету Міністрів України від

26 листопада 2008 р. N 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», розпорядження голови райдержадміністрації від 30 грудня 2016 року № 218-к «Про структуру районної державної адміністрації»:

1. Затвердити Положення про юридичний відділ апарату районної державної адміністрації ( додається).

2. Юридичному відділу апарату районної державної адміністрації в своїй діяльності дотримуватися вимог цього Положення та чинного законодавства.

3. Відділу організаційно-інформаційної роботи апарату райдержадміністрації не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження цього розпорядження опублікувати його на веб-сайті райдержадміністрації.

4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадмі- ністрації від 05 червня 2015 року № 152 «Про затвердження Положення про юридичний сектор апарату районної державної адміністрації».

  1. Це розпорядження набирає чинності з моменту його прийняття.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації.

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                                       Степан Демчишин


ЗАТВЕРДЖЕНО:

розпорядження голови районної

державної адміністрації

«28» лютого 2017 року № 104

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний відділ апарату районної

державної адміністрації

1. Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації ( далі – юридичний відділ) утворюється головою районної державної адміністрації як самостійний структурний підрозділ який входить до складу апарату районної державної адміністрації і підпорядковується голові районної державної адміністрації.

Для представлення інтересів апарату райдержадміністрації в судах під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є апарат райдержадміністрації, у складі юридичного відділу утворюється відповідний підрозділ або такі повноваження надаються окремій посадовій особі.

2. Юридичний відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

З питань організації та проведення правової роботи юридичний відділ керується актами Мін'юсту.

3. Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів апаратом райдержадміністрації, його керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і посадових обов'язків, а також представлення інтересів апарату районної державної адміністрації в судах.

4. Юридичний відділ підпорядковується безпосередньо голові райдержадміністрації.

5. Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації спрямовує, координує правову роботу, здійснює методичне керівництво та перевіряє її проведення у структурних підрозділах районної державної адміністрації.

6. Юридичний відділ обласної державної адміністрації спрямовує, координує правову роботу, здійснює методичне керівництво, перевіряє її проведення у районній державній адміністрації.

.7. Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта керівництву райдержадміністрації для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичним відділом не допускається.

8. Пропозиції юридичного відділу щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів райдержадміністрації у відповідність із чинним законодавством є обов'язковими для розгляду керівником райдержадміністрації.У разі неврахування пропозицій юридичного відділу або часткового їх врахування відділ подає керівникові райдержадміністрації письмовий висновок до проекту акту.

9. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в апараті райдержадміністрації, у представленні інтересів апарату районної державної адміністрації в судах спільно з заінтересованими структурними підрозділами;

2) розробляє та бере участь у розробленні спільно з структурними підрозділами проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації;

3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень та інших нормативних актів, що подаються на підпис керівника районної державної адміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз заступників голови райдержадміністрації, керівників заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації та інших осіб;

4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами районної державної адміністрації за результатами якої готує висновки за формами, що затверджується Мін'юстом та чинним законодавством, погоджує (візує) їх за наявності віз заступників голови, керівників заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації та інших осіб;

 5) переглядає разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством;

6) інформує голову районної державної адміністрації ( в письмовій або усній формі) про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших нормативних актів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування їх;

7) вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом та чинним законодавством;

8) разом із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голові районної державної адміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

9) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших нормативних документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, та готує пропозиції до них;

10) здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

11) організовує роботу в апараті районної державної адміністрації, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів апарату районної державної адміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівництва райдержадміністрації, відділу фінансово-господарського відділу апарату районної державної адміністрації керівників заінтересованих структурних підрозділів та інших осіб;

12) організовує претензійну та позовну роботу в апараті районної державної адміністрації , здійснює контроль за її проведенням;

13) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності в апараті районної державної адміністрації, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

14) подає пропозиції голові районної державної адміністрації про притягнення до відповідальності працівників апарату районної державної адміністрації, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

15) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові районної державної адміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

16) здійснює методичне керівництво правовою роботою в апараті районної державної адміністрації, перевіряє стан правової роботи в структурних підрозділах районної державної адміністрації та подає пропозиції на розгляд голови районної державної адміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності структурного підрозділу, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичного відділу , виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;

17) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

18) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

19) визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації потребу в юридичних кадрах в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації;

20) погоджує кандидатуру претендента на посаду керівника юридичної служби чи головного ( провідного) спеціаліста структурного підрозділу районної державної адміністрації;

21) організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичного відділу апарату районної державної адміністрації, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції юридичного відділу;

22) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників апарату районної державної адміністрації;

23) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів апарату районної державної адміністрації в судах та інших органах відповідно до Положення про претензійно-позовну діяльність в апараті районної державної адміністрації.

10. Покладення на юридичний відділ обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

11. Юридичний відділ має право:

1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами районної державної адміністрації;

2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб територіальних органів і структурних підрозділів районної державної адміністрації

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичного відділу;

3) залучати за згодою керівників апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться юридичним відділом відповідно до покладених на нього завдань;

4) інформувати голову районної державної адміністрації про покладення на юридичний відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичного відділу необхідних матеріалів посадовими особами територіальних органів і структурних підрозділів районної державної адміністрації.

12. Районна державна адміністрація забезпечує подання Мін'юсту та його територіальним органам у встановлені ними строки інформації про наявність в їх структурі юридичної служби, її вид, склад працівників, їх фаховий та освітній рівень, потребу в юридичних кадрах.

13. Районна державна адміністрація зобов'язана створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

14. Підвищення кваліфікації працівників юридичного відділу організовує Мін'юст та його територіальні органи.

15. Юридичний відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно з чинним законодавством про державну службу.

На посаду начальника юридичного відділу призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

На посаду головного спеціаліста, провідного спеціаліста або спеціаліста юридичного відділу призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти бакалавра або молодшого бакалавра.

16. Начальник юридичного відділу:

1) забезпечує виконання завдань, покладених на юридичний відділ;

2) здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб та юрисконсультів ( спеціалістів) структурних підрозділів районної державної адміністрації;

3) подає пропозиції голові районної державної адміністрації щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників юридичного відділу їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із чинним законодавством.

У разі неналежного виконання начальником юридичного відділу покладених на нього завдань Мін'юст та його територіальні органи порушують питання про притягнення його до відповідальності згідно із чинним законодавством.

Начальник юридичного відділу

апарату районної державної адміністрації                                                                        Г.І.Долішня

 

 

 

 

 

 

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини