Меню

94 | 2018-08-29

Положення про Центр надання адміністративних послуг від 29.08.2018 № 254

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.08.2018 м. Рогатин № 254

 

Про затвердження Положення про

Центр надання адміністративних послуг

Рогатинської районної державної адміністрації

 

Відповідно до законів України: від 10 грудня 2015 року № 889-VIII “Про державну службу”, від 06 вересня 2012 року «Про адміністративні послуги», від 09 квітня 1999 року № 586 «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» від 20 лютого 2013 року №118, на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації «Про створення Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації» від 18 листопада 2013 року №242 , на підставі розпорядження районної державної адміністрації від 29 грудня 2017 року № 265-к «Про структуру районної державної адміністрації»

1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Рогатинської районної державної адміністрації , що додається.

2. Відділу організаційно-інформаційної роботи апарату райдержадміністрації протягом п’яти робочих днів висвітлити дане розпорядження на веб-сайті районної державної адміністрації.

3. Дане розпорядження набирає чинності з дня його прийняття.

4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження районної державної адміністрації від 12 січня 2017р. № 10 “Про затвердження Положення центру надання адміністративних послуг”.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації.

 

Голова райдержадміністрації                                                                                     Петро Білінський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

29.08.2018 року № 254

 

Положення

про Центр надання адміністративних послуг

1. Центр надання адміністративних послуг (далі - центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг Рогатинською районною державною адміністрацією. Центр утворений як самостійний структурний підрозділ Рогатинської районної державної адміністрації.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації приймається головою районної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями обласної, районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату районної державної адміністрації та цим положенням про центр.

4. Основними завданнями центру є:

З питань надання адміністративних послуг:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

З питань державної реєстрації:

- реалізація державної політики з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців;

- передача органам державної статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які передбачені Законом, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб;

- формування та ведення реєстраційних справ;

- оформлення та видача виписок, витягів та довідок з Єдиного державного реєстру;

- проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб та державної реєстрації зміни імені або місця проживання фізичних осіб - підприємців;

- проведення державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичними особами - підприємцями;

- звернення до суду із заявою про зміну мети установи у встановленому законом порядку;

- здійснення оформлення, видачі та засвідчення юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них;

- внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про державну реєстрацію особи на підставі рішення суду;

- проведення у випадках, передбачених Законом, спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації та припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

- проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень або відмови у їх реєстрації;

- здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону;

- забезпечення ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;

-здійснення інших повноважень, передбачених законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

- прийняття та видача документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до законодавства;

- здійснення в межах компетенції заходів щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

- здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, які проводять державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- здійснення інших дій та повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається головою районної державної адміністрації, та включає адміністративні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У центрі, за розпорядженням голови райдержадміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень райдержадміністрації, при якій утворено такий центр.

7. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Складовою частиною центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора – посадової особи райдержадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

10. Адміністратор та державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації (керівником державної служби) відповідно до Закону України «Про державну службу».

Роботу центру надання адміністративних послуг координ ує перший заступник голови районної державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, державних реєстраторів які працюють у центрі, визначається головою райдержадміністрації.

11. Адміністратор та державний реєстратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

12. Основними завданнями адміністратора є:

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

- видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

Основними завданнями державного реєстратора є:

- Забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

- Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення.

- Організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності у визначеній сфері, та здійснює заходи щодо підвищення ефективності цієї роботи.

- Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі-Закон):

- приймає документи у паперовій або електронній формі та здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі-Єдиний державний реєстр) виключно на підставі та відповідно до Закону;

- перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

- перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

- проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

- веде Єдиний державний реєстр;

- надає витяги в паперовій формі та документи, що містяться в реєстраційній справі;

- формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ.

 

Здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону, а саме:

встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

відповідність обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;

відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), відомостям, що містяться у поданих документах;

наявність обтяжень прав на нерухоме майно;

наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов'язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

 

13. Адміністратор, державний реєстратор має право:

- одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

- погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

- інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

- посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

- порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

-представляти районну державну адміністрацію в органах виконавчої влади, в судах з питань, які належать до його компетенції.

-відповідно до своєї компетенції, брати участь у розгляді питань, приймати, в межах своїх повноважень, відповідні рішення.

- одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань державної реєстрації фізичних та юридичних осіб- підприємців.

14.Центр очолює керівник, який призначається та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства Закону України «Про державну службу».

 

15. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

15.1 здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

15.2 організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

15.3 координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

15.4 організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

15.5 сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

15.6 розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

15.7 може здійснювати функції адміністратора;

15.8 виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

17. Час прийому суб’єктів звернень у центрі здійснюється:

Понеділок – з 9.00 до 16.00 год.;

Вівторок – з 13.00 до 20.00 год.;

Середа – з 9.00 до 16.00 год.;

Четвер – з 9.00 до 16.00 год.;

П’ятниця – з 9.00 до 16.00 год.;

Субота, неділя- вихідний.

Без перерви на обід.

За розпорядженням голови районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного бюджету.

 

Керівник центру надання

адміністративних послуг                                                                                                                Г.Чопик

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини