Меню

168 | 2018-10-09

Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації від 02.10.2018 № 284

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження районної
державної адміністрації
02 жовтня 2018р. № 284

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації

 

1. Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації (далі - відділ ведення Реєстру) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації.

2. Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату районної державної адміністрації, а також цим Положенням та іншим чинним законодавством.

3. Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

 • ведення Державного реєстру виборців (далі - Реєстр), до якого заносяться відомості про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі - виборці) і проживають або перебувають на території села, селища, міста, які входять до складу Рогатинського району;
 • складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів.

4. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає здійснення організаційно-правової під­готовки та виконання в режимі записування таких дій:

 • внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;
 • внесення змін до персональних даних виборців, що містяться в базі даних Реєстру (далі-персональні дані Реєстру);
 • знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" (далі - Закон) та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими згідно із Законом, з використанням візуального та автоматизованого контролю за повнотою та коректністю персональних даних Реєстру;

2) веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, встановленими розпорядником Реєстру;

3) забезпечує відповідно до законодавства захист Реєстру під час його ведення, в тому числі дотримання вимог функціонування комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі "Державний реєстр виборців";

4) визначає на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер виборчого округу, округу з референдуму та номер виборчої дільниці, дільниці референдуму, до яких відноситься виборець;

5) в установленому Законом порядку розглядає звернення громадян з питань, пов’язаних з його діяльністю;

6) проводить у разі потреби перевірку відомостей про особу, зазначених у заяві про включення до Реєстру чи зміну її персональних даних, внесених до Реєстру;

7) падсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру;

8) надсилає на виборчу адресу виборця повідомлення про внесення змін до його персональних даних, внесених до Реєстру;

9) надає на письмовий запит виборця, поданий у встановленому Законом порядку, відповідну інформацію з Реєстру;

10) здійснює періодичне поновлення, а також уточнення персональних даних Реєстру;

11) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях, дільницях референдуму відповідно до законодавства;

12) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси;

13) виготовляє іменні запрошення виборцям на вибори чи референдуми у випадках, передбачених законодавством;

14) отримує від дільничних виборчих комісій відомості про зміни, внесені ними до уточнених списків виборців, для опрацювання в установленому Законом порядку;

15) проводить перевірку звернень політичних партій, розглядає запити виборчих комісій в установленому Законом порядку;

16) надає необхідну інформацію на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв'язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців;

17) надає в установленому законом порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

18) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

19) формує подання до Центральної виборчої комісії щодо виборчих дільниць, які існують на постійній основі;

20) здійснює облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;

21) вносить до Реєстру дані про номери і межі одномандатних, територіальних виборчих округів після отримання від територіальних виборчих комісій рішення про утворення таких округів;

22) передає до Центральної виборчої комісії зміст рішень та повідомлення виборчих комісій у передбачених законодавством випадках;

23) здійснює налаштування та супроводження програмного і технічного забезпечення Реєстру;

24) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Покладення на відділ ведення Реєстру завдань, що виходять за межі його компетенції, не допускається.

6. Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому законодавством порядку від виборців, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, комісій референдуму, закладів, установ та організацій, їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7. Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами відповідно Міністерства закордонних справ України, районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закордонними дипломатичними установами України, виборчими комісіями, комісіями референдуму, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

8. Відділ ведення Реєстру очолює начальник, який:

 • забезпечує виконання на території району законів України про вибори та референдуми з питань, що стосуються діяльності відділу ведення Реєстру;
 • розробляє проект Положення про відділ відповідно до вимог чинного законодавства;
 • здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
 • розподіляє обов’язки між працівниками відділу;
 • забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
 • вносить у встановленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу ведення Реєстру, вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету та забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • підписує визначені Законом документи, що скріплюються печаткою відділу;
 • вносить у встановленому законодавством порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства України;
 • забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів відділу ведення Реєстру в судах;
 • розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
 • бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • бере участь у розробленні проектів розпоряджень районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання керівнику апарату райдержадміністрації; забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є; організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • забезпечує захист персональних даних;
 • веде електронні документи із застосуванням електронного цифрового підпису з урахуванням вимог нормативно-правових актів у сфері діловодства, а також технічних і програмних засобів АІТС Реєстру, здійснює в установленому порядку знищення електронних документів після закінчення строку їх зберігання;
 • виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

9. Структурний підрозділ без статусу юридичної особи публічного права очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату місцевої держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

Працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посади та звільняються з посад керівником апарату районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

10. Загальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби у відділі:

 • для посад категорії "Б" - досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В”, або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою;
 • для посад категорії "В" - наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, вільне володіння державною мовою.
 • Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби у відділі категорій "Б" і "В", визначаються керівником апарату райдержадміністрації з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби або іншого чинного законодавства.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень. Чисельність працівників відділу ведення Реєстру визначається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 943 "Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців".

12. Відділ ведення Реєстру має власну печатку та бланк.

 

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини