Меню

162 | 2017-06-27

Січень (03.01.2017 № 4)

Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни фото"

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.01.2017                           м. Рогатин № 4

Про внесення змін в розпорядження

голови райдержадміністрації від

29.01.2015 року № 21 «Про затвердження

Положення про апарат Рогатинської районної

державної адміністрації»

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про державну службу»:

1. Внести зміни в розпорядження голови райдержадміністрації від 29 січня 2015 року № 21 «Про затвердження Положення про апарат Рогатинської районної державної адміністрації» виклавши Положення про апарат Рогатинської районної державної адміністрації в новій редакції (додається).

2. Керівнику апарату та структурним підрозділам апарату райдержадміністрації в своїй діяльності дотримуватися вимог цього Положення та чинного законодавства.

3. Відділу організаційно-інформаційної роботи апарату райдержадміністрації опублікувати це розпорядження на веб - сайті райдержадміністрації.

4. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

5. Розпорядження голови райдержадміністрації від 02.06.20115 року № 151 «Про внесення змін в розпорядження голови райдержадміністрації від 29.01.2015 року № 21 «Про затвердження Положення про апарат Рогатинської районної державної адміністрації» вважати таким, що втратило чинність.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації.

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                             Степан Демчишин 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

«11» січня 2017 року № 4

 

ПОЛОЖЕННЯ

про апарат Рогатинської районної державної адміністрації

1. Апарат Рогатинської районної державної адміністрації (далі – апарат) є структурним підрозділом Рогатинської районної державної адміністрації. Апарат утворюється відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» головою районної державної адміністрації і йому підпорядковується.

2. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями та дорученнями голів обласної і районної державних адміністрацій, рішеннями органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах наданих повноважень, Регламентом райдержадміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

3. До складу апарату входять:

 •  відділ організаційно-інформаційної роботи;
 •  загальний відділ;
 •  відділ кадрової роботи;
 •  відділ фінансово – господарського забезпечення;
 •  відділ ведення Державного реєстру виборців;
 • юридичний відділ;
 • сектор мобілізаційної роботи;

4. Основними завданнями апарату є здійснення правового, кадрового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань діяльності районної державної адміністрації, систематична перевірка виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування.

5. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

 • опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови райдержадміністрації;
 • здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;
 • перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови райдержадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень місцевої держадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації;
 • за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району;
 •  здійснює правове забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;
 •  готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;
 • проводить разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;
 • забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу, в установленому порядку, до архівного відділу райдержадміністрації. Перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації стан цієї роботи в структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм допомогу в організації цієї роботи;
 • забезпечує облік і розгляд звернень громадян та їх об'єднань, організацію прийому громадян. Перевіряє, в установленому порядку, стан цієї роботи в структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм допомогу в організації цієї роботи, контролює її стан в органах місцевого самоврядування;
 • розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації запити депутатів місцевих рад, надає методичну та практичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції апарату;
 • бере участь у підготовці пропозицій щодо нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками, почесними званнями України, відомчими відзнаками та заохоченнями обласної та районної державних адміністрацій;
 • надає методичну допомогу створеним головою районної державної адміністрації консультативним, дорадчим та іншим допоміжним органам, службам та комісіям у виконанні ними своїх повноважень;
 • здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації; здійснює фінансові розрахунки, пов'язані із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації, веде бухгалтерський облік і звітність; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку районної державної адміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях районної державної адміністрації та дотримання правил охорони праці;
 • веде статистичну звітність з питань, що належать до компетенції апарату;
 • веде питання мобілізаційної роботи;
 • здійснює заходи щодо запобігання та протидії корупції на території району;
 • забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;
 • сприяє розвитку міжнародного співробітництва відповідно до компетенції районної державної адміністрації;
 • виконує інші функції передбачені Регламентом райдержадміністрації та чинним законодавством.

6. Апарат має право:

1) здійснювати організаційне забезпечення та, в межах своєї компетенції, проводити перевірки стану додержання на території району Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами виконавчої влади і місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування за напрямами, визначеними статтею 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

2) залучати науковців, представників громадськості, спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) одержувати, в установленому порядку, від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4) скликати, в установленому порядку, наради з питань, що належать до його компетенції;

5) здійснювати інші функції і повноваження відповідно до розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації.

7. Питання діяльності апарату районної державної адміністрації регулюються її Регламентом, що затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації та цим Положенням.

Робота апарату та його підрозділів планується у порядку, встановленому Регламентом районної державної адміністрації.

8. Апарат, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

Апарат очолює керівник апарату районної державної адміністрації (далі – керівник апарату), який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

На посаду керівника апарату призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра і досвідом роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

 1. Керівник апарату:
 • здійснює керівництво діяльністю апарату і організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів;
 • готує узгоджені пропозиції щодо розподілу обов'язків між головою районної державної адміністрації, першим заступником, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації;
 • на підставі пропозицій заступників голови районної державної адміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади забезпечує підготовку проектів планів роботи районної державної адміністрації, подає їх на розгляд і затвердження голові районної державної адміністрації. Затверджує плани роботи структурних підрозділів апарату і контролює їх виконання;
 • затверджує Посадові інструкції працівників апарату райдержадміністрації та контролює їх виконання;
 • забезпечує контроль за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій;
 • вимагає від структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і звіти про виконання розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації;
 • подає на затвердження голові районної державної адміністрації Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників апарату районної державної адміністрації, Положення про апарат, його відділи, матеріальне заохочення працівників апарату, посадові інструкції працівників апарату, забезпечує дотримання працівниками апарату Правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • забезпечує контроль за поданням на реєстрацію нормативно-правових актів райдержадміністрації в Головне територіальне управління юстиції в Івано-Франківській області;
 • забезпечує організаційно – технічне обслуговування засідань колегій, робочих нарад в районній державній адміністрації.
 • забезпечує, у межах своїх повноважень, взаємодію районної державної адміністрації із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, з виконавчими органами рад району, підприємствами, установами та організаціями, громадськими формуваннями, обласною державною адміністрацією та обласною радою .
 • контролює, у межах своєї компетенції, додержання вимог законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»;
 • забезпечує підготовку матеріалів щодо нагородження державними нагородами України, відзнаками Президента України, почесними званнями України, відомчими відзнаками та заохоченнями обласної і районної державних адміністрацій.
 • видає накази з питань внутрішньої роботи апарату, що є обов’язковими для виконання його працівниками, організовує і контролює їх виконання. Подає голові районної державної адміністрації пропозиції про призначення, переміщення, звільнення працівників апарату, їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень.
 • забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції апарату. Візує всі проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, підписує додатки до них. За необхідності забезпечує надсилання структурним підрозділам районної державної адміністрації, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та іншим компетентним установам, організаціям на експертизу проекти вищезгаданих документів;
 • повертає зацікавленим органам проекти розпоряджень та інших документів, підготовлені з порушенням законодавства або подані з порушенням установленого порядку їх підготовки та розгляду;
 • забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації;
 • організовує доведення розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності;
 • готує пропозиції щодо ефективності діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації;
 • здійснює контроль за раціональним використанням коштів, передбачених кошторисом витрат на утримання апарату районної державної адміністрації.
 • вносить пропозиції голові районної державної адміністрації з питань структури та штатного розпису апарату, чисельності, фонду оплати праці та видатків на утримання структурних підрозділів апарату райдержадміністрації;
 • забезпечує контроль за порядком доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації.
 • виконує інші обов'язки відповідно до вимог чинного законодавства та покладених на нього головою районної державної адміністрації.

10. Керівник апарату:

Здійснює керівництво структурними підрозділами апарату районної державної адміністрації:

- відділом організаційно-інформаційної роботи;

- загальним відділом;

- відділом кадрової роботи;

- відділом фінансово – господарського забезпечення;

- відділом ведення Державного реєстру виборців;

Координує діяльність:

- юридичного відділу апарату райдержадміністрації;

- архівного відділу райдержадміністрації;

- сектору мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

Очолює та організовує роботу:

 •  експертної комісії апарату районної державної адміністрації ( розпорядження голови райдержадміністрації від 25.04.2012 року № 174);
 •  комісії з перегляду нормативно-правових актів райдержадміністрації (розпорядження голови райдержадміністрації від 24 липня 2014 року № 166);
 •  інших комісій, робочих груп, які створені головою райдержадміністрації відповідно до вимог чинного законодавствва.

11. Керівник апарату несе персональну відповідальність за законність прийнятих ним наказів.

12. Накази керівника апарату, прийняті в межах чинного законодавства, відповідно до функціональних повноважень, є обов'язковими до виконання працівниками апарату.

13. Накази керівника апарату, прийняті з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, скасовуються головою районної державної адміністрації.

14. Структуру, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату, у межах виділених асигнувань, затверджує голова районної державної адміністрації.

Кошторис доходів і видатків та штатний розпис апарату районної державної адміністрації затверджуються в установленому законодавством порядку.

Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

15. Структурні підрозділи апарату здійснюють свої повноваження на підставі Положень про відповідні структурні підрозділи, які затверджуються головою районної державної адміністрації.

16. Керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату призначає на посаду та звільняє з посади голова районної державної адміністрації в установленому чинним законодавством порядку.

17. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення роботи апарату та вирішення інших питань в апараті можуть створюватися наукові ради і комісії. Утворення, посадовий склад цих рад і комісій та положення про них затверджує голова райдержадміністрації.

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини