Меню

90 | 2019-04-09

Положення про сектор контролю апарату районної державної адміністрації

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.03.2019 р. м. Рогатин № 43

 

Про затвердження Положення про

сектор контролю апарату районної

державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999 року № 586, Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби» від 09 листопада 2017 року № 2190-VIII, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового Положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» від 26 вересня 2012 року № 887, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату місцевої державної адміністрації» від 21 серпня 2000 року № 1290, на підставі розпорядження районної державної адміністрації «Про зміни у структурі та штатному розписі апарату районної державної адміністрації» від 03 січня 2019 року № 1-к:

1. Затвердити Положення про сектор контролю апарату районної державної

адміністрації (додається).

2. Начальнику відділу організаційно-інформаційної роботи апарату райдержадміністрації протягом п’яти робочих днів з дня прийняття даного розпорядження опублікувати його на веб-сайті райдержадміністрації.

3. Дане розпорядження набирає чинності з дня його прийняття.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                        Петро Білінський


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження районної

державної адміністрації

04.03.2019 року № 43

П О Л О Ж Е Н Н Я

про сектор контролю апарату районної державної адміністрації

1. Сектор контролю апарату районної державної адміністрації (далі - сектор) утворюється та ліквідовується головою райдержадміністрації. Сектор входить до складу апарату райдержадміністрації і в межах Рогатинського району забезпечує виконання покладених на цей сектор завдань.

2. Сектор підпорядкований керівнику апарату райдержадміністрації (далі – керівник державної служби), йому підзвітний та підконтрольний.

3. Координацію заходів щодо забезпечення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голови обласної державної адміністрації та методичне керівництво діяльністю сектору здійснює відділ контролю апарату облдержадміністрації.

4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату райдержадміністрації, а також положенням про сектор, Регламентом райдержадміністрації, Положенням про апарат райдержадміністрації та іншим чинним законодавством.

5. Основним завданням сектору є:

 • забезпечення чіткої організації в райдержадміністрації контролю за строками проходження службових документів відповідно до вимог чинного законодавства;

 • здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації та апарату, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в частині здійснення ними повноважень місцевих держадміністрацій та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади (далі - територіальні органи центральних органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації (далі - документи), а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;

 • підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів;

 • інформування керівника державної служби про стан виконання документів структурними підрозділами райдержадміністрації та апарату, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

 • підготовка проектів розпоряджень і доручень керівництва районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору;

 • здійснення моніторингу виконання документів місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями району.

6. Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 • організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, наказів та доручень керівника апарату райдержадміністрації;

 • здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів в райдержадміністрації;

 • забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів райдержадміністрації та апарату райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про стан виконання;

 • готує і завчасно та систематично надає структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади щотижневі письмові нагадування-попередження про закінчення строків виконання документів;

 • готує інформаційно-аналітичні матеріали для керівника державної служби щодо виконання документів;

 • розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації здійснення контролю за станом виконавської дисципліни в райдержадміністрації;

 • проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та своєчасно інформує керівника державної служби про неможливість їх додержання;

 • перевіряє стан виконання документів у структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях району;

 • вносить пропозиції про розгляд на засіданнях колегії райдержадміністрації питань про стан виконання документів в структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних органах центральних органів виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування;

 • надає методичну та практичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань, що належить до компетенції сектору;

 • виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

7. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені цим Положенням та чинним законодавством, має право:

 • одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 • залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 • вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

 • користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 • проводити наради, семінари з питань, що належать до компетенції сектору;

 • брати участь у засіданнях колегій, нарадах, що проводяться в районній державній адміністрації та структурних підрозділах районної державної адміністрації;

 • проводити в структурних підрозділах районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях району перевірки виконання документів;

 • залучати в установленому порядку спеціалістів апарату районної державної адміністрації, структурних підрозділах районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за їх згодою) для вжиття відповідних заходів щодо оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні документів і для підготовки відповідних матеріалів;

 • вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб районної державної адміністрації.

8. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Сектор очолює завідувач сектору, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

10. На посаду завідувача сектору контролю апарату райдержадміністрації призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з досвідом роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В», або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

11. Завідувач сектору:

 • здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

 • розробляє проект Положення про сектор та подає його на затвердження голові райдержадміністрації;

 • розробляє посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

 • вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації, планує роботу сектору на квартал та на місяць;

 • вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;

 • звітує перед керівником державної служби про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

 • вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

 • може входити до складу колегії райдержадміністрації;

 • може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції сектору;

 • представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

 • забезпечує дотримання працівниками сектору Правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

 • підписує та візує документи в межах своєї компетенції;

 • здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

Завідувач сектору контролю

апарату райдержадміністрації                                                                                          Ірина Барна

Голова РДА

Керівник апарату районної державної адміністрації

Стружанський Олег Степанович

Читати більше 


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

 

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини